Политика за управление на човешките ресурси

Най-ценният капитал за една компания са хората, които работят за нея. Ние знаем това и инвестираме в постоянното надграждане на техните знания и умения. Успешният бизнес е въпрос на доверие, а доверието се изгражда от хората. Ние ценим високо мнението на нашите клиенти и инвестираме непрекъснато в надеждните партньорски отношения. Нашата политика по отношение на човешките ресурси е непрекъснато подобрение на условията на труд и организацията на работа, мотивация и постоянно обучение на служителите.

Във връзка с изпълнение на тази политика през 2018 г. извършихме инвестиция и изпълнихме проект с наименование „Подобряване на работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и повишаване на производителността на труда чрез подобряване на организацията на труд и управлението на човешките ресурси в ПРИМА-ТЕХ-ПРО ООД“ по договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2371-C01 финансиран по процедура: ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, Код на процедура: BG05M9OP001-1.008. Проекта беше на стойност 180 950 лева, по него бяха извършени инвестиции за подобряване на условията на труд и бяха разработени и внедрени система и софтуер за управление на човешките ресурси.