slide 9

Постоянно високо качество

Внедрената в ПРИМА-ТЕХ-ПРО система за управление на качеството според ISO 9001:2008, постоянната модернизация на технологичното оборудване и дългогодишният опит в бранша дават гаранция на клиентите за поддържане на постоянно качество на продуктите и услугите на компанията.

Нашата система за качество гарантира, че всеки продукт излязъл от фирмата, отговаря или надхвърля очакванията на клиентите. Ние се концентрираме върху създаването на висококачествени продукти чрез ефективни и безупречни процеси, като по този начин постигаме желанията на нашите клиенти. Всички служители преминават и участват непрекъснато в обучения и прегледи на техните умения и компетенции, за да гарантираме, че поддържаме нашите стандарти за работа. Провеждат се и се анализират непрекъснато обучения и проверки от акредитиращи институции и фирми партньори, за да се подчертаят областите на подобрение за в бъдеще. Нашата система ISO 9001:2008 и вътрешнофирмено обучение по IPC стандарти са само два примера за нашата пълна ангажираност към качеството. Принципите на управлението по отношение политика по качество и околна среда са представени на всички служители на компанията. Високото качество на монтираните печатни платки се осигурява и работата според стандарта IPC 610 F Class 2.

Ръководството на Прима-Тех-Про определя своите цели по качеството:

  • Постоянно разрастване и развитие на фирмата
  • Увеличаване на дела на експорта
  • Увеличаване на оборота и подобряване на финансовите показатели
  • Поддържане на висок стандарт и качество по отношение на всички фирмени процеси и дейности
  • Оптимизация на технологичните процеси
  • Намаляване на производствената дефектност
  • Пълна клиентска удовлетвореност

Конкретните цели се поставят в годишни планове като има измерители под формата на показатели за количествена и качествена оценка за постигането им, както и отговорностите на структурните звена за постигане на целите. Целите подлежат периодично на преглед за адекватност с фирмената Политика по качеството.

Политика по качеството

Политика по околната среда

Политика за развитие на човешките ресурси

АНКЕТНА КАРТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТА