Technology

Технология

ПРИМА-ТЕХ-ПРО е разработила и внедрила безоловна технология за монтаж на печатни платки с несъдържащи олово компоненти и материали според изискванията и директивите на Европейския съюз. Директивата ROHS за ограничаване на опасните вещества, известен под името Директива 2002/95/ЕС, произхожда от Европейския съюз и ограничава употребата на специфични опасни материали, влагани в електрически и електронни продукти. Всички приложими продукти на пазара на ЕС след 1 юли 2006 г. трябва да отговарят на директивата ROHS.

Ние сме обучени и готови да извършваме услуги по електронен монтаж с безоловни технологии. В случай на доставка на компоненти за монтаж (платки, компоненти), клиентът трябва да предостави информация за технологията, по която са направени компонентите. В случай, че компонентите са доставени със смесена технология (някои елементи са доставени без олово, някои съдържат олово), ние ще положим всички усилия, за да осигурим най-високото качество на монтаж, но този продукт не може да бъде етикетиран като съвместим с директивата ROHS.

Използваното технологично оборудване във фирмата позволява изпълнението на всички безоловни технологични процеси.